Aktualności

,,Mali naukowcy”

      Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy gościła uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Bad Muskau w ramach projektu ekologicznego, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez projekt ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”.

      Dzięki temu projektowi utworzono pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w  nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych. Powstała ekopracowania wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

    ,,Mali naukowcy” to przede wszystkim program opierający się na doświadczeniu i eksperymencie, a więc takich metodach stosowanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, których brakuje w codziennej pracy z uczniem. Praca metodą doświadczalną, eksperymentalną czy obserwacją badawczą kształtuje umiejętności twórcze i dynamiczne myślenie, a  poprzez edukację ekologiczną szkoła kształtuje u młodych ludzi postawy odpowiedzialności oraz poszanowania życia.

     Uczniowie z obu krajów zintegrowali się i nawiązali bliskie relacje. Wzajemne poznanie się doprowadziło do komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej, szukania wspólnych wartości i poszanowania różnic.

     Dla wszystkich uczestników było to niezwykle cenne doświadczenie, angażujące emocje, umiejętności społeczne i językowe, kształtujące postawę otwartości i tolerancji, zachęta do mobilności i podróżowania, a także promowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo ekologiczne i przekonania, że zawsze warto budować.