Promocja zdrowia

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
– uczniowie;
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:
• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się
• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

 Nasza Szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w 2006 roku. Od pięciu lat realizujemy zadania dotyczące tak ważnej dziedziny jaką jest promocja zdrowia. Z każdym rokiem wprowadzamy nowe zadania. Słuchamy przede wszystkim głosu naszych dzieci- chcemy żeby to one określały, co jeszcze warto w tej dziedzinie poczynić, zrealizować. Mamy nadzieję, że po latach powiedzą nam- jak dobrze nam było w tych murach, jak wiele się nauczyliśmy, jak bezpieczne było to miejsce.


Promocja zdrowia w Przedszkolu

Promocja zdrowia w Szkole podstawowej