Świetlica szkolna

Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych naszej szkoły i jest z nią integralnie związana. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej obszarach.

W naszej świetlicy mogą przebywać uczniowie:


 •  zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
 •  dojeżdżający do szkoły,
 •  oczekujący na zajęcia edukacyjne,
 •  oczekujący na obiad,
 •  nie uczęszczający na religię i inne zajęcia,
 •  wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.

Dzięki różnorodnym zajęciom


organizowanym w naszej świetlicy realizowane są podstawowe jej zadania zapisane w statucie szkoły:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej,
 • zapewnienie opieki i bezpiecznych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o zdrowie własne i innych,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stworzenie warunków uczestnictwa w kulturze zarówno jako odbiorca jak i twórca,
 • organizowanie dożywiania ( stołówka szkolna).

Świetlica jest miejscem


w którym w jednej sali spotykają się uczniowie w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju, różnych sytuacjach rodzinnych, upodobaniach, zdolnościach, przyzwyczajeniach oraz cechach temperamentu i charakteru. Stąd wynika, że w świetlicy w grupie różnowiekowej nauczyciele muszą indywidualizować metody pracy.

Zasady


W naszej pracy w świetlicy kierujemy się następującymi zasadami:

 • w czasie zajęć świetlicowych koncentrujemy się na dziecku jako osobie, a nie tylko uczniu,
 • świetlica jest miejscem, w której dzieci mogą zaistnieć w innych rolach społecznych niż we własnej klasie,
 • sprzyjamy rozwojowi poczucia własnej wartości u dzieci kierując się w swojej pracy zainteresowaniami
  i potrzebami dzieci,
 • w grupie świetlicowej tworzymy grupy pomocowe i funkcje asystentów wychowawców rozwijając u dzieci empatię i gotowość pomocy innym,
 • w rocznym planie pracy świetlicy uwzględniamy także pomysły dzieci na zajęcia.