Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Łęknicy rozpoczęła swą działalność 1 września 1946 r. Pierwszy rok szkolny powitało 56 uczniów.
Jej pierwszym kierownikiem był pan Leon Łuszpak (1946/47). Po nim tę funkcję obejmowali Stanisław Dziobak 1947/48, Zbyszko Piwoński (1948/49), Stanisław Draszka (1949/50), Wiktor Winniczuk (1950/51). Od 1952 roku, przez 55lat funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły pełnił Kazimierz Kędziora. Wlatach 1987/91 dyrektorem szkoły była Krystyna Sochacka. Później funkcję tę objął Andrzej Marszałek, którą pełnił do 1996 r. W tym też roku dyrektorem szkoły została pani Sławomira Marszałek, obecny dyrektor szkoły.

Inauguracja polskiej szkoły w Łęknicy nastąpiła pierwszego września 1946r. pod kierownictwem Leona Łuszpak. Naukę rozpoczęło 56 uczniów w 4 łączonych klasach. Równocześnie zorganizowano kurs repolonizacyjny dla reemigrantów z Niemiec i kursy dokształcające dla dorosłych. W 1948r. pod kierownictwem Stanisława Dziubaka przeniesiono szkołę do budynku wcześniej zajmowanego przez WOP.

Kolejno kierownikami Szkoły Podstawowej w Łęknicy mianowano: Zbyszka Piwońskiego (1948-1949), Stanisława Draszkę (1949-1950), Wiktora Winniczuka (1950-1951). W latach 1952-87 funkcję kierownika, a wkrótce dyrektora, pełnił Kazimierz Kędziora. Po jego odejściu na emeryturę dyrektorem szkoły została Krystyna Sochacka. Od 1991r. funkcję dyrektora sprawował Andrzej Marszałem, który w 1996r. przeszedł do nowoformowanego Gimnazjum w Łęknicy. Kolejnym dyrektorem została Sławomira Marszałek, która od 1996r. pełni nadal tę funkcję.

Działalność szkoły obejmowała nie tylko proces nauczania w ścisłym tego słowa znaczeniu. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich było równie ważnym składnikiem procesu edukacji, podobnie jak przyswajanie wiedzy. W pierwszych latach po I wś. patronem naszej szkoły był Bolesław Chrobry, ale z upływem czasu zaczęto pomijając tę postać w oficjalnych wystąpieniach i dokumentach. 9-ego maja 1986r. nadano szkole imię nowego patrona: Karola Świerczewskiego „Waltera”. Tym samym nasza szkoła współtworzyła, tzw. „rodzinę szkół walterowskich”. Po przemianach politycznych i ustrojowych nastąpiła zmiana patrona.

Dawna Szkoła w Łęknicy (2)
Dawna Szkoła w Łęknicy (1)

 W 1972r. po otwarciu granicy polsko-niemieckiej nawiązana bardzo ścisłą współpracę z dwiema szkołami z Bad Muskau. 29-ego listopada 1986r. zawarto kolejną umowę między szkołą im. Karola Świerczewskiego a szkołą im. Ernesta Thülmanna w Bad Muskau, dotyczącą umacniania przyjaźni i dalszego rozwoju współpracy uczniów oraz nauczycieli. Od 1995r. nasza szkoła brała udział w realizacji europejskiego programu „Przyjaźń Wobec Innych”, który obejmował współdziałanie dwóch szkół niemieckich z Balve i Bad Muskau oraz jednej szkoły holenderskiej z Heerde.

Jedną z pierwszych imprez w ramach tego programu był trwający 3 dni Workshop’95, czyli międzynarodowe warsztaty zbliżające do siebie młodzież polsko-niemieckiego pogranicza. 23 kwietnia 2001 r. Rada Miasta w Łęknicy Uchwałą nr XXIX/148/2001 na prośbę uczniów i  nauczycieli postanowiła nadać Szkole Podstawowej w Łęknicy imię Jana Brzechwy. Oficjalna uroczystość nadania imienia naszej szkole odbyła się 21 czerwca 2001 roku. Tak zaszczytne imię szkoły zobowiązuje przede wszystkim do dbałości o piękno i czystość języka. Szkoła posiada swój ceremoniał obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.