Nasza szkoła

Kilka słów o naszej placówce

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy został powołany  uchwałą Rady Miasta NR XXVIII/147/2009 z dnia 26 marca 2009r.
Skład zespołu obejmuje: Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Łęknicy , Gimnazjum w Łęknicy oraz Przedszkole Miejskie w Łęknicy.

ZSP jest jednostką edukacyjno-administracyjną, do momentu utworzenia ZSP każda z placówek działa niezależnie.

Historia szkoły, jako placówki edukacyjnej sięga wiele lat wstecz do początku okresu powojennego.

Sławomira Marszałek, Dyrektor ZSP
Zajęcia w klasach

Wizja szkoły

Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.

To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

Misja szkoły

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.

Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

Nasze atrybuty:

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Gabinety wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe
 • Pracownia komputerowa połączona z Internetem
 • Dwie sale wyposażone w system audiowizualny do nauki języków obcych
 • Sala gimnastyczna oraz boiska wielofunkcyjne:
  • do gry w piłkę nożną,
  • drugie wielofunkcyjne (koszykówka, tenis),
  • piłkę ręczną
  • piłkę nożną – freestyle
 • Gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej
 • Biblioteka z czytelnią oraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • Dwie świetlice szkolne ( kolorowa świetlica dla klas I-III szkoły podstawowej)
 • Szkolny radiowęzeł
 • Stołówka

Baza dydaktyczna

Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia realizację podstawy programowej, część sal lekcyjnych wyposażonych jest w tablice interaktywne, we wszystkich salach są komputery, bezpośredni dostęp do sieci internetowej i wiele pomocy dydaktycznych. Baza szkoły jest systematycznie doposażana w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Przy szkole podstawowej działa świetlica profilaktyczno-wychowcza, zapewniająca w godzinach popołudniowych opiekę dzieciom wymagającym dodatkowego wsparcia. Realizowane są w niej autorskie programy.

Rozwój i wychowanie

Preferujemy wychowanie poprzez uczestnictwo w kulturze:
Wycieczki do teatru i kina
Wymiana kulturalna ze szkołami w Niemczech, Anglii i Turcji
Mamy szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową z Niemcami,Turcją i Anglią
Stwarzamy duże możliwości uprawiania sportu: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, mini piłka ręczna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez koła przedmiotowe i zainteresowań:
Polonistyczne / Matematyczne / Przyrodnicze / Plastyczne
Muzyczne / Informatyczne / Dziennikarskie / Teatralne
Historyczne / Geograficzno – turystyczne / Językowe
Sportowe / Regionalne

Dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane są zajęcia wyrównawcze;
Prowadzona jest terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.