Pedagog

Pedagog szkolny


Witam wszystkich.

            Jestem pedagogiem szkolnym. Moim zadaniem jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

             Zajmuję się również działaniami profilaktyczno – wychowawczymi. Staram się organizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód.

Współpracuję z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół.  

Drogi uczniu. Zgłoś się do mnie, jeżeli czujesz, że:

 • nikt Cię nie rozumie
 • jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne, emocjonalne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

                                                                                             Pedagog szkolny                                                                                                               Irena Perczyńska

Harmonogram prowadzonej terapii pedagogicznej:

 1. pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualnych z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie, lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 2. określenie form i sposobów udzielenia pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących symulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 3. występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawca klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych lub socjopoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 4. współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym : klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 5. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj.organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 8. współpraca poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 9. współdziałanie z organizacjami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 10. prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 11. doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;

Co może robić w szkole Pedagog ?

 1. prowadzić zajęcia specjalne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii;
 2. prowadzić przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie.

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne), które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, pod kierunkiem specjalnie przygotowanych do tego terapeutów pedagogicznych. Grupa dzieci liczy kilku uczestników, a dobierana jest według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację

a) Ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną.
b) Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową oraz słuchową.
c) Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
d) Ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa.
e) Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej.
f) Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
g) Ćwiczenia ortografii i poprawiające grafikę pisma.
h) Ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

Rodzaje ćwiczeń oraz stopień trudności dobiera nauczyciel prowadzący, uwzględniając: wiek dziecka i jego predyspozycje rozwojowe, rodzaj zaburzeń oraz występujące trudności w uczeniu się. Terapia pedagogiczna odbywa się w bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Co roku, dzięki przychylności dyrekcji, wzbogacamy gabinet w nowe pomoce dydaktyczne.

Zasady którymi kieruje się nauczyciel terapeuta:

1. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego ( indywidualne programowanie zajęć korekcyjnych)

2. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania.

3. Zasada ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych.

4. Zasada łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych.

5. Zasada systematyczności ( systematycznie/ 2-3 godziny w tygodniu ) prowadzenia zajęć

6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

* – Między terapeutą a dzieckiem musi zaistnieć więź obopólnej sympatii

* – Terapeuta powinien być życzliwy, wyrozumiały, umieć wczuć się w przeżycia dziecka

* – Na zajęciach powinna być atmosfera pełnego bezpieczeństwa, tolerancji, serdeczności

Plany pracy