Aktualności

Przekład intersemiotyczny jako metoda analizy i interpretacji tekstu kultury – Jola Bojsza

Celem głównym jest doskonalenie twórczej analizy i interpretacji dzieła literackiego   na zajęciach wykorzystujących w praktyce nabytą wiedzę, kreatywność i zainteresowania uczniów oraz wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy i umiejętności w pełniejszej refleksji o literaturze i wartościach. Cele szczegółowe to:

–Szczegółowe poznanie funkcji elementów kompozycyjnych i sposobów kreacji świata przedstawionego w utworze literackim.

–Poznanie funkcjonowania motywów archetypicznych w rożnych gatunkach epiki (baśń, fantasy, powieść obyczajowa).

– Uwzględnienie w analizie specyfiki gatunkowej literatury dziecięcej.