Aktualności

Organizacja funkcjonowania szkoły po feriach

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie – lekcje będą odbywać się w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem lekcji) z wykorzystaniem aplikacji Classroom oraz dziennika elektronicznego .

Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły po feriach.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, niezwłocznie powiadamiany jest  rodzic/opiekun o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Uczniowie klas I-III nie wychodzą na właściwe przerwy( przerwy dla tych uczniów ustalają nauczyciele, tak by uczniowie nie gromadzili się na korytarzach szkolnych).
 16. Uczniowie klas I-III korzystający ze stołówki szkolnej -obiad jedzą w czasie zajęć lekcyjnych pod opieką nauczyciela wychowawcy lub wyznaczonego pracownika ( według przygotowanego przez nauczycieli grafiku).
 17. Zrezygnowano z szatni wspólnej – uczniowie klas I-III mają ustawione  wieszaki w  gabinetach lekcyjnych lub na korytarzu.
 18. Świetlica dla uczniów klas I-III funkcjonuje bez zmian.
 19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest w pełnym zakresie, dla uczniów klas IV – VIII w formie telekonferencji.
 20. Biblioteka szkolna działa bez zmian.
 21. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ , od 1-go września  wdrożone zostały  procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie są umieszczone na stronie zspleknica.info oraz w dzienniku elektronicznym Librus,
 22. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora zespołu szkół lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy

Tags