Aktualności

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie „hybrydowym”, tj. naprzemiennym prowadzeniu zajęć w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • I tydzień od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. do szkoły w systemie stacjonarnym będą uczęszczać uczniowie klas: VII a, VII b, VIII , pozostałe klasy : IV, V, VI a, VI b będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych realizowanych w systemie zdalnym.
  • II tydzień od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. do szkoły w systemie stacjonarnym będą uczęszczać uczniowie klas: IV, V, VI a, VI b, pozostałe klasy : VII a, VII b, VIII  będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych realizowanych w systemie zdalnym.
  • W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r.- w dniach egzaminu ósmoklasisty – nie będą realizowane zajęcia edukacyjne –są to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla  wszystkich uczniów . W związku z tym , uczniowie klas : IV, V, VI a VI b będą mieli zajęcia edukacyjne w systemie stacjonarnym tylko w dniach 24.05 i 28.05. 2021 r., a zajęcia w systemie zdalnym dla klas : VII a , VII b ,VIII również będą prowadzone tylko w dniach 24.05 i 28.05.2021 r.
Tydzień Data Klasa System stacjonarny System zdalny Uwagi
1. 17.05.2021r. –

21.05.2021r.

VII a

VII b

VIII

X
1. 17.05.2021r. –

21.05.2021r.

IV

V

VI a

VI b

X
2. 24.05.2021r. –

28.05.2021r.

VII a

VII b

VIII

X Zdalne nauczanie realizowane będzie tylko w dniach 24.05. 2021 r.

i 28.05.2021 r.

2. 24.05.2021r. –

28.05.2021r.

IV

V

VI a

VI b

X Stacjonarne nauczanie realizowane będzie tylko w dniach 24.05.2021 r. i 28.05.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- 25, 26, 27. V. 2021r.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą uczestniczyć w zajęciach w systemie stacjonarnym

Przypominam:

Wszystkie zajęcia lekcyjne prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą będą odbywały  się w jednej sali -oprócz informatyki i wychowania fizycznego .

Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami (w zależności od usytuowania gabinetu).

Lp. Klasa Wychowawca Nr gabinetu Wejście
1. Klasa I a Anna Czudec Kubala 41 I – ( od strony ulicy Kościuszki)
2. Klasa I b Anna Dzierko 11 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
3. Klasa II a Anna Zajączkowska 26 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
4. Klasa II b Wioletta Szreiber 25 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
5. Klasa III Irena Perczyńska 10 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
6. Klasa IV Laura Sękowska 39 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
7. Klasa V Agnieszka Zielińska 22 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
8. Klasa VI a Iwona Przyślak 14 II – ( od strony piekarni)
9. Klasa VI b Jolanta Bojsza 51 II – ( od strony piekarni)
10. Klasa VII a Artur Góraleczko 34 II – ( od strony piekarni)
11. Klasa VII b Dorota Ciereszko 57 I – ( od strony ulicy Kościuszki )
12. Klasa VIII Renata Pytel 48 I – ( od strony ulicy Kościuszki )

Przy obu wejściach do placówki znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym oraz instrukcje bezpieczeństwa.

W szkole obowiązują ogólne zasady higieny :częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu.

Uczniowie klas I-III nie wychodzą na właściwe przerwy( przerwy dla tych uczniów ustalają nauczyciele, tak by uczniowie nie gromadzili się na korytarzach szkolnych).Uczniowie pozostałych klas mają wyznaczone przestrzenie na spędzanie przerw śródlekcyjnych.

Uczniowie klas I-III korzystający ze stołówki szkolnej obiad jedzą w czasie zajęć lekcyjnych pod opieką nauczyciela wychowawcy lub wyznaczonego pracownika ( według przygotowanego przez nauczycieli grafiku).

Uczniowie klas IV-VIII jedzą obiad w czasie przerw (według przygotowanego  grafiku z zachowaniem dystansu społecznego).Opracowany został Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w okresie pandemii.

Realizując wytyczne MEN , MZ i GIS ograniczamy przebywanie osób w szkole z zewnątrz do niezbędnego minimum, wyznaczone zostały części wspólne (przy wejściu nr 1 i wejściu nr 2 oznakowane taśmą).

Rodzice przyprowadzający dzieci (zdrowe, bez objawów chorobowych) oraz inne osoby obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej (maseczki , rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Rodzice wchodzą tylko do wyznaczonych przestrzeni wspólnych oznakowanych taśmą.

Preferowana jest komunikacja z nauczycielami i dyrekcją z wykorzystaniem technik na odległość.

Prowadzona  jest ewidencja osób z zewnątrz wchodzących na teren placówki (oprócz rodziców uczniów).

W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych  ( infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka , kaszel ) niezwłocznie powiadamia się rodziców ,  a w razie konieczności uruchamia się procedurę i powiadamia SANEPiD.

W  trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ , od wdrożone zostały   procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Zostały umieszczone na stronie www.zspleknica.info oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora zespołu szkół lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy

Tags