Aktualności

Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo !”

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„Dbam o swoje bezpieczeństwo !”

 Cele konkursu:

 • utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i  ruchu drogowego;
 • promowanie bezpiecznego stylu życia;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Organizatorzy:   

Zespół Szkół Publicznych

Przedszkole Miejskie w Łęknicy

ul. T. Kościuszki 1

68-208 ŁĘKNICA

tel: 683703054

e-mail : pmleknica@wp.pl

Zakres tematyczny konkursu:

Konkurs swoją tematyką obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dostosowanego do wieku i możliwości dzieci, przekazanego wcześniej przez nauczycieli w formie pogadanek, warsztatów, zabaw tematycznych.

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Do konkursu, zgodnie z jego charakterem, mogą przystąpić przedszkola z całej Polski jak również przedszkola spoza granic naszego kraju
 2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy przez dziecko.
 3. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna
 4. Format prac – dowolny
 5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne dzieci 3 – 6-letnich.
 6. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, wiek dziecka, pełną nazwę i adres przedszkola wraz z telefonem i adresem e-mail.

Zasady oceny prac:

Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu,

b) oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

c) estetykę wykonania pracy,

d) różnorodność stosowanych technik plastycznych oraz stopień trudności wykonania.

Zasady nagradzania:

 Spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających wymagane kryteria. Komisja w drodze głosowania przyzna 3 miejsca i 3 wyróżnienia. Pozostałe prace zostaną nagrodzone dyplomami.

 • Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście na adres organizatora do 28.05.2018 roku:

Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie

ul. T. Kościuszki 1

68-208 Łęknica

 z dopiskiem : Konkurs Plastyczny