Innowacje pedagogiczne SP

Zajęcia taneczne – Julita Jamza-Szik

Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom taniec i jego różne formy. Podczas jej trwania uczniowie zapoznają się z POLSKIMI TAŃCAMI NARODOWYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLONEZA oraz standardowymi tańcami towarzyskimi.  Realizowana będzie na terenie szkoły w małej salce gimnastycznej przez międzynarodowego instruktora tańca i fitness, nauczyciela muzyki mgr Julitę Jamza- Szik. Zwieńczeniem innowacji będzie pokaz […]

Laboratorium sztuki – Julita Jamza-Szik

Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom życie i twórczość największych artystów. W I półroczu uczniowie zapoznają się w twórczością najwybitniejszych artystów XIX i XX wieku. Zdobyte informacje o twórcach i ich dziełach pomogą uczniom wykonać własne prace plastyczne inspirowane sztuką światową. Innowacja przewiduje stworzenie prac plastycznych opartych na materiałach i technikach, którymi posługiwali się […]

Aktywna muzyka – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klasy IVb szkoły podstawowej i będzie realizowana podczas jednej godziny lekcyjnej muzyki raz w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego. Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej. Innowacja powstała po to, by poszerzyć lekcję muzyki o taniec i jego różne formy, Zumbę fitness, dramę, improwizację ruchową. Podczas […]

Taniec jest wart zachodu – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum i powstała po to, by przybliżyć uczniom polskie tańce. W pierwszym półroczu poznają polskie tańce ludowe, natomiast w drugim skupimy się na polskich tańcach narodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności rozwiną świadomość ciała Podczas innowacji zostaną przeprowadzone Międzyszkolne Warsztaty Taneczne, na które zostaną zaproszeni gimnazjaliści z innych szkół. […]

Lokalni artyści – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum, powstała po to, by przybliżyć uczniom sztukę współczesną oraz zintegrować ich z lokalnym środowiskiem. Pomóc im zrozumieć zawiłość sztuki i zrozumieć znaczenie. Podczas zajęć uczeń będzie rozwijał twórcze myślenie i umiejętność świadomego uczestnictwa w kulturze, pozna zagadnienia z zakresu historii sztuki w oparciu o kanon dzieł sztuki […]

Przekład intersemiotyczny jako metoda analizy i interpretacji tekstu kultury – Jola Bojsza

Celem głównym jest doskonalenie twórczej analizy i interpretacji dzieła literackiego   na zajęciach wykorzystujących w praktyce nabytą wiedzę, kreatywność i zainteresowania uczniów oraz wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy i umiejętności w pełniejszej refleksji o literaturze i wartościach. Cele szczegółowe to: –Szczegółowe poznanie funkcji elementów kompozycyjnych i sposobów kreacji świata przedstawionego w utworze literackim. –Poznanie funkcjonowania […]

TIK na lekcjach chemii – Iwona Sułkowska

Innowacje prowadzone są na lekcjach chemii w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Nowatorstwo innowacji polega na wykorzystaniu komunikatora internetowego jako narzędzia do pracy na lekcji. Poprzez komunikator internetowy uczniowie przedstawiają swoje zadania, omawiają wyniki np. sprawozdań z doświadczeń chemicznych, rozwiązania zadań. Zajęcia będą również wzbogacane np Multiteką z obudową dydaktyczną potrzebną do pracy z uczniami […]

Przygoda z piosenką angielską – innowacja pedagogiczna obejmująca zakres wiedzy z języka angielskiego w klasach I-III – Patrycja Pytlowana

Głównym celem mojej innowacji jest: 1) Rozwinięcie u uczniów w wieku wczesnoszkolnym poczucia estetyki muzycznej; 2) Rozwinięcie u dzieci koncentracji oraz nawyku uważnego słuchania muzyki; 3) Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego. 4) Integracja zespołu klasowego, budowanie więzi między nauczycielem a uczniem oraz przyspieszenie  rozwoju intelektualnego dziecka.