Aktualności

Wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej
PLSN.03.01.00-08-0072/17

,,Transgranicza Liga Mistrzów –

wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”.

Podstawowe  informacja o projekcie

Tytuł/ nazwa projektu: ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”
Oś priorytetowa programu: Edukacja transgraniczna
Partner Wiodący – Wnioskodawca – Gmina Łęknica
Kraj siedziby Partnera Wiodącego – Polska
Pozostali partnerzy projektu  – Stadtverwaltung Bad Muskau

Okres realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia projektu: 2018.09.03
Termin zakończenia projektu: 2020.08.31
Czas trwania projektu w miesiącach: 24
Ramowy plan finansowy projektu:
Wydatki ogółem : 284 829,85 €

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 242 105, 34 €

Wkład własny: 42 724.51 €

Projekt uzyskał akceptację i dofinansowanie   Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014 – 2020 realizując cel szczegółowy programu: Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko – niemieckiej oferty edukacyjnej.
Działania projektowe skierowane są do grupy przedszkolnej – do dzieci  5 – 6 – cio letnich oraz do uczniów w wieku 8- 14 lat. Uczestnikami projektu będą również rodzice  oraz społeczność lokalna.

Ideą – głównym celem projektu jest:

  • poszerzanie i pogłębianie istniejącej współpracy transgranicznej oraz umożliwienie nowych inicjatyw polsko- niemieckich,
  • wzmocnienie wzajemnego zrozumienie i przezwyciężanie uprzedzeń,
  • zachęcanie dzieci i młodzieży do zainteresowania się swoim regionem, jego przyrodą, historią kulturą.

Ponadto zakładamy, iż działania projektowe przyczynią się do:

  • ograniczenia barier kulturowych i językowych u dzieci / uczniów na obszarze wsparcia poprzez wspólne przebywanie, tworzenie, naukę, zabawę, sport,
  • kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych, kreatywności podczas realizacji działań edukacyjnych,
  • rozwijania umiejętności pracy w grupie dwujęzycznej, integracji społecznej wyrażającej się przełamywaniem barier, stereotypów i nawiązaniem relacji koleżeństwa, przyjaźni.

Działania projektowe będą realizowane w 4 modułach – zadaniach:

  – pierwszy moduł  to ,,Porozumienie bez barier – immersja językowa” – dzieci i uczniowie będą uczyć się języków sąsiada – polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce, a efekty tych działań poznamy podczas Heppeningu Językowego;
– drugi moduł projektowy to ,,Polsko- Niemiecka Akademia Sportu”- uczestnicy projektu będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach sportowych, planowane są pikniki rodzicami połączone z aktywnym spędzaniem czasu ,,Bieg po zdrowie”, ,,Tour de Pologne” oraz obóz sportowy dla uczniów;
– trzeci moduł to ,,Mistrzowie Ekologii”- w tym obszarze działań projektowych dzieci będą poznawać wspólne dziedzictwo kulturowe Łuk Mużakowa, będą prowadzić obserwacje badania i doświadczenia przyrodniczo- ekologiczne, będzie Plener malarski i pikniki w Parku Mużakowskim;
– czwarty moduł działań projektowych to Wspólne kolory” –  planowany jest ,,Tydzień kolorów”, ,,Nasza Nysa” , ,,Wernisaż Kolorowy dzień”.

Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane  na okres 2 lat –  na rok szkolny 2018/2019  i 2019/2020.