Kalendarz roku szkolnego

4 września 2017r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

23 – 31 grudnia 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe ji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm)

12 lutego - 25 lutego 2018r.
Ferie zimowe

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe ji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

22 czerwca 2018r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm)

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
Ferie letnie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ważne daty

Pasowanie pierszoklasistów
27 pażdziernika 2017r.
Egzamin gimnazjalny
egzaminy próbne: OKE – styczeń / OPERON – marzec

1.część humanistyczna
18 kwietnia 2018r.z zakresu historii i wiedzy społeczeństwie godz. 9:00; z zakresu języka polskiego godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
19kwietnia 2018r.z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9:00; z zakresu matematyki -godz. 11:00
3.język obcy nowożytny
20 kwietnia 2018r.na poziomie podstawowym godz. 9:00; na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

TERMINY DODATKOWE: 4,5,6 czerwca 2018r.
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej \(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

1 czerwca 2018r. ( piątek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2017 - 2018

  • 31 sierpnia 2017r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
  • 15 września 2017r. – Rada pedagogiczna programowa
  • 6 lutego 2018r.- Rada klasyfikacyjna
  • 7 lutego 2018r. – Rada podsumowująca
  • 15 czerwca 2018r. – Rada klasyfikacyjna
  • 19 czerwca 2018r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Terminy

8 września 2017r.
16 listopada 2017r.
4 stycznia 2018r. ( do 5 stycznia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).
8 lutego 2018r.
12 kwietnia 2018r.
10 maja 2017r. ( do 15 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( Zarządzenie nr 15/2017r. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy z dnia 22 września 2017r.)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( Zarządzenie nr 15/2017r. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy z dnia 22 września 2017r.)