Kalendarz roku szkolnego

2 września 2019r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 – 31 grudnia 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

27 stycznia - 9 lutego 2020r.
Ferie zimowe

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

26 czerwca 2020r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.
Ferie letnie

podstawa prawna:  3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ważne daty

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin gimnazjalny 21 - 24 kwietnia 2020r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  1. język polski – 21.04.2020 (wtorek), godz.9.00
  2. matematyka –22.04.2020(środa), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 23.04.2020(czwartek), godz.9.00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 01.06.2020 (poniedziałek), godz.9.00
  2. matematyka –02.06.2020(wtorek),godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 03.06.2020(środa),godz.9.00

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

1 czerwca 2020r. ( poniedziałek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2019 - 2020

30 sierpnia 2019r. – Rada pedagogiczna organizacyjna

16 września 2019r. – Rada pedagogiczna programowa

22 stycznia 2020r. –Rada klasyfikacyjna

23 stycznia 2020r. – Rada podsumowująca

22 czerwca 2020 r. – Rada klasyfikacyjna

23 czerwca 2020 r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

5 września 2019r.

19 grudnia 2019r. ( do 20 grudnia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).

23 stycznia 2020 r.

2 kwietnia 2020r.

21 maja 2020r. ( do 22 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zarządzenie nr 12/2019

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.01.2020r, 3.01.2020r., 21.04.2020r., 22.04.2020r., 23.04.2020r., 12.06.2020r. – egzamin ósmoklasisty