Aktualności

Informacje niezbędne dla rodziców

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) USO • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) KN
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066, z późn. zm.) R1
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) R2
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 169, poz. 1324) R3
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy si ę rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101, z późn. zm.) R4
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) R5
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) R6

Kompetencje Rady Rodziców
Rada rodziców:

• opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa art. 34 ust. 2, opracowywanego przez dyrektora szkoły na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (E – w obszarze efekty) (art. 54 ust.
2 pkt 2 USO);
• opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (art. 54 ust. 2 pkt 3 USO); 9 Kompetencje rady rodziców
• Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w przypadku rozpatrywania zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców zgłoszonego do dyrektora szkoły dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 19 ust. 4 pkt 2 lit g R2);
• Rada rodziców wspólnie z rad ą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może występowa ć do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia (lub rada szkoły) (np. § 1 ust. 4 w załączniku nr 2 do R5);
• Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację (np. organizację harcerską) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców (wymagana jest tak że pozytywna opinia rady szkoły) (art. 56 ust. 2 USO);

1. Birkenbihl Vera F., „Szkoła bez stresu!”, Wydawnictwo KOS, Katowice 1999
2. Birkenbihl Vera F., „Jak szybko i łatwo nauczyć się języka”, Wydawnictwo KOS, Katowice 1999
3. Buzan Tony, „Podręcznik szybkiego czytania”, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2002
4. Buzan Tony, „Rusz głową”, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2002
5. Buzan Tony, „Mapy twoich myśli”, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2002
6. Dąbrowska Justyna, „Zrozumieć dziecko”, PARPA, Warszawa 2001
7. Dodziuk Anna, „Ojcostwo, które boli”, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2002
8. Dolto Francoise, „Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu”, Wydawnictwo Santorski , Warszawa 2002
9. Eichelberger Wojciech, „O co pytają dzieci? O miłości i wychowaniu”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1999
10. Feber Evelyn, Mazlish Adele, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1992
11. Forwaed Susan, „Toksyczni rodzice”, Wydawnictwo Santorski, Warszawa 1993
12. Gordon Thomas, „Wychowanie bez porażek”, PAX, Warszawa 1991
13. Green Gordon W., „Jak pomagać dziecku w nauce”, Wydawnictwo Diogenes, Warszawa 2000
14. Hartley-Brewer Elizabeth, „100 porad. Jak wychować szczęśliwego i pewnego siebie chłopca”, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007
15. Hartley-Brewer Elizabeth, „100 porad. Jak wychować szczęśliwą i pewną siebie dziewczynkę”, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007
16. Jakubowska Barbara, „Jak mądrze kochać dzieci. Poradnik dla zagubionych rodziców, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2001
17. Korczak Janusz, „Jak kochać dziecko”, Wydawnictwo Santorski, Warszawa 2004
18. Lang gunda, „Jak być lepszym w szkole”, Wydawnictwo Kos, Katowice 1999
19. Linksman Ricki, „W jaki sposób szybko się uczyć?”, Wydawnictwo Diogenes, Warszawa 2000
20. McDowell Jose, „Mity edukacji seksualnej”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000
21. McIntride Roger, „Nastolatki i rodzice. 10 kroków ku lepszym relacjom. Praktyczny poradnik dla rodziców”, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005
22. McKay Matthew, Fanning Patrick, Davis Martha, „Sztuka skutecznego porozumiewania się”, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002
23. Prajsner Mira, „Znajdź czas dla swojego dziecka”, Remedium 2001, nr 9
24. Pantley Elizabeth, „Dyscyplina bez płaczu”, Wydawnictwo Liber,
Warszawa 2008
25. Rumpf Joachim, „Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
26. Samson Andrzej, „Być uczniem i przetrwać, czyli szkoła przeżycia szkoły”, Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2001
27. Samson Andrzej, „Książeczka dla przestraszonych rodziców, czyli co robić, gdy twoje dziecko zachowuje się dziwnie, niepokojąco, nietypowo? Wydawnictwo Santorski, Warszawa 2004
28. Stawarz Małgorzata, „Jak wybrać zawód?”, Wydawnictwo Plantpress, Kraków 2000
29. Vogler Roger E., Bartz Wayne R., “Nastolatki I alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” ” PARPA, Warszawa 1999
30. „Polska z dzieckiem. Przewodnik turystyczny dla całej rodziny”
(praca zbiorowa), Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2006
31. „Mój wybór. Przewodnik do życia wolnego od uzależnień. Sakwa dla rodziców” , red. A. Doliński, E. Rewińska, Wydawca: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, Zielona Góra

Rodzice i nauczyciele są równorzędnymi partnerami oraz wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ucznia i jego rozwój. Naczelną zasadą ich współpracy jest dobro ucznia. Rodzice wspierają szkołę we wszystkich działaniach dotyczących zagadnień wychowawczych i podejmują wspólnie z nauczycielami różne inicjatywy wychowawcze. Szkoła umożliwia rodzicom dokonywanie wyborów i współdecydowanie o wszelkich sprawach dotyczących dziecka w szkole.
W obustronnych kontaktach nauczyciele i rodzice kierują się:

 • życzliwością,
 • dyskrecją,
 • zaufaniem,
 • szacunkiem,
 • nie podważają nawzajem swojego autorytetu.

Rodzice pełnią rolę wspierającą i współtwórczą. Traktowani są, jako sprzymierzeńcy w realizacji wizji szkoły. Wychowawcy klas systematycznie diagnozują potrzeby i oczekiwania rodziców poprzez rozmowy i ankiety, których wyniki są poddawane analizie na zebraniach zespołu wychowawców, posiedzenia Rady Pedagogicznej. Wnioski z analizy są uwzględniane w dalszej pracy szkoły.
Celem Zespołu Szkół jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice będą w sposób naturalny angażować się w inicjatywy na rzecz szkoły. Temu celowi ma służyć integracja rodziców poszczególnych klas prowadzona przez wychowawców i rady klasowe rodziców oraz różnorodność form współpracy z rodzicami. Nasza szkoła docenia wszelkie przejawy współuczestnictwa w szkolnej edukacji dzieci.
Rodzice swoje inicjatywy mogą zgłaszać:

 • podczas spotkań z wychowawcą klasy,
 • podczas spotkań Trójek klasowych,
 • podczas spotkań Rady Rodziców,
 • podczas profilaktycznych spotkań z dyrektorem,
 • drogą elektroniczną spleknica@wp.pl
 • swoje propozycje mogą również wrzucać do skrzynki umieszczonej na holu szkoły.

Zaangażowanie rodziców w szkole może przynieść same dobre efekty.
Uczniowie, których rodzice interesują się sprawami szkoły, mają lepsze oceny, rzadziej opuszczają lekcje, lepiej odnajdują w środowisku szkolnym.