Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Karta rowerowa

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

Email Drukuj PDF

Procedura ubiegania się o kartę rowerową
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej. Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo
o ruchu drogowym
, od dnia  1 lipca 1999 r. karta rowerowa i motorowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą:

1.   Uczeń powinien pobrać w sekretariacie szkoły Arkusz zaliczeń ucznia.

2.   Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3.   Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4.   Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5.  Zgłosić się do nauczyciela techniki nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

6.  Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących  do zaliczeń.

7.  Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

8.  Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.

9.  Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, do sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej.

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji techniki lub innych z wychowania komunikacyjnego.
 5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej.
 6. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego
  w drugim terminie.
 7. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 8. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 9. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.

10.  Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.

11.  Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.

12.  Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w  sekretariacie szkoły.

13.  W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę.

14.  W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele,
w szczególności nauczyciele uczący techniki, wychowania fizycznego, wychowawcy,   oraz  pielęgniarka szkolna.

15.  Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu  technika, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.

16.  Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

Załacznik nr 1 - ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Testy do rozwiązywania online na stronie: http://brd.edu.pl/ oraz na stronie http://1000brd.pl/

LAST_UPDATED2